भगवान बुध्दाचे धम्म उपदेश : चार आर्य सत्य

प्रस्तावना  भगवान बुध्दांना बोधीवृक्षाखाली  अतिशय चिंतन मनन करुन ज्ञान प्राप्ती झाली  व ते सम्यक सम्बुद्ध  झाले . वयाच्या २९ व्या वर्षी त्यांना ज्ञान प्राप्त झाले. त्या ज्ञानांचे त्यांनी प्रथम धम्म देसना  पञ्चवग्गिय भिक्खुसमोर सारनाथ येथे दिली. हेच प्रथम धम्मचक्क पवत्तन Read More